Cinar

Master ve Havza Planlaması

ÇINAR, Ülkemiz su havzalarının ve onların doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararların ile havzalardaki ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak araştırmalar noktasında hizmet vermektedir. Bu bağlamda, “Çaltı Havzası HES Projeleri Havza Bazında Değerlendirme Raporu” projesini tamamlamıştır.    

Havza Bazında Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme

Balıkdamı Sulak Alanı - Eskişehir

ÇINAR, havzalarda yüzeysel (nehir, göl, geçiş suyu, kıyı suyu) ve yer altı sularında; Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin (2000/60/EC) kapsamında söz konusu su kütlelerinin, fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite unsurlarının gözetimsel olarak izleyerek veri akışının sağlanması konusunda hizmet vermektedir.

Bu bağlamda ÇINAR, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden hizmet alımı yolu ile aldığı Sakarya ve Gediz Havzalarında Su Çerçeve Direktifi kapsamında Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme çalışmalarını yürütmüştür.

Su Kaynakları Yönetim Planlaması

ÇINAR, ülkemizin sahip olduğu doğal değerleri korumak amacıyla; ilgili kurumlar tarafından planlanan fiziki plan ve projelere esas olmak üzere, bölgelerin mevcut yerüstü ve yer altı su kaynaklarının potansiyelinin nitelik ve nicelik yönünden durum tespiti, mevcut sorunların ortaya konulması, sorunların giderilebilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla koruma kullanım kararlarının oluşturulmasına yönelik projeleri yürütmektedir.

Bu kapsamda kamudan hizmet alımı yoluyla aldığı “Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetim Planı” projesini başarıyla tamamlamıştır.

Su Hakları Planlama Raporu

ÇINAR, Hidroelektrik Santral Projeleri için DSİ tarafından belirlenen “HES Su Kullanım Hakları Dispozisyonuna” göre proje alanı içerisinde kadime konu olan tüm su haklarının ortaya çıkartıldığı planlama raporu hazırlamakta ve ilgili kurumun onayını almaktadır.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Bağlıca Mah. Çambayırı Cad. Çınar Plaza No:66/5 06790 Etimesgut / ANKARA
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.